Privacybeleid

Atomeus B.V. respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Atomeus B.V. worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.atomeus.nl (hierna: ‘de website’). Atomeus B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Atomeus B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Atomeus B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Atomeus B.V., zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact
  • Het aangaan van een overeenkomst met Atomeus B.V. met betrekking tot het verlenen van diensten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de chatmodule op de website.

De persoonsgegevens die u aan Atomeus B.V. verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in dit privacybeleid. In het kader van de uitvoering van een tussen u en Atomeus B.V. gesloten overeenkomst, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden die daarbij door Atomeus B.V. worden betrokken, zoals salespartners van Atomeus B.V. of door Atomeus B.V. ingeschakelde derde partijen voor het verlenen van de tussen u en Atomeus B.V. overeengekomen diensten. Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Atomeus gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

Daarnaast verwerkt Atomeus B.V. persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Zo verwerkt Atomeus B.V. ook persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een opdrachtgever van Atomeus B.V. persoonsgegevens van zijn werknemers, zoals e-mailadressen en telefoonnummers aan Atomeus verstrekt, welke werknemers bij de uitvoering van de overeengekomen diensten worden betrokken. Vorenstaande verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende opdrachtgever van Atomeus noodzakelijk is.

Onder gerechtvaardigde belangen worden verder ook begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Atomeus of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Atomeus B.V., om de website en e-mailvoorzieningen van Atomeus B.V. te kunnen exploiteren, de exploitant van door Atomeus B.V. gebruikte cloud-software voor de opslag van data, de exploitant van de door Atomeus gebruikte chatsoftware om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken en het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Atomeus te kunnen verzorgen. Ook werkt Atomeus B.V. samen met een externe webbeheerder en een extern marketingbureau die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels het contactformulier op de website door u opgegeven persoonsgegevens.

Tot slot betreft een gerechtvaardigd belang het verrichten van intern onderzoek door Atomeus B.V. om zijn marketing- en salesstrategie en/of dienstverlening te verbeteren en/of zijn doelgroepen beter in kaart in brengen. In dit kader zijn de genereerde resultaten uit een dergelijk onderzoek niet te herleiden naar u als persoon en bevatten de onderzoeksresultaten dan ook niet uw persoonsgegevens.

Atomeus B.V. slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Atomeus B.V. verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener of samenwerkingspartner van Atomeus daar gevestigd is, welke samenwerking nodig is ter uitvoering van de dienstverlening waarbij u bent betrokken. Wanneer sprake is van verstrekking van persoonsgegevens aan partijen buiten de EER, draagt Atomeus B.V. er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Atomeus zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Atomeus toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Atomeus persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Atomeus B.V. zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Atomeus vallen, evenals door Atomeus ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Atomeus de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Atomeus B.V. de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Atomeus, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Atomeus gebruikt

Atomeus B.V. gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Middels analytische cookies verzamelt Atomeus gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Atomeus B.V. gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

heeft het recht om Atomeus te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Atomeus een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Atomeus verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Atomeus B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Atomeus B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Atomeus B.V., kunt u contact opnemen met Atomeus B.V.. Atomeus B.V. helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Atomeus B.V. of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Atomeus B.V.
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Telefoonnummer: +31 (0) 30 200 3874
E-mailadres: info@atomeus.nl