Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Atomeus B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Savannah weg 17, 3542 AW te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78155703.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Atomeus B.V. een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Atomeus B.V. en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/Opdracht: iedere tussen Atomeus B.V. en de Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst, waarmee Atomeus B.V. zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: alle diensten en werkzaamheden waartoe Atomeus B.V. zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, adviesverlening op gebied van strategisch en/of financieel management, adviesverlening op fiscaal gebied en/of op het gebied van operationsmanagement en/of automatiseringstrajecten en/of bemiddelingswerkzaamheden in de vorm van leadgeneratie ten behoeve van de Opdrachtgever.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atomeus B.V. en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door Partijen ondertekende opdrachtbevestiging van Atomeus B.V. dan wel door Partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Atomeus B.V.B.V. is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Atomeus B.V. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de daartoe door Atomeus B.V. opgemaakte opdrachtbevestiging of samenwerkingsovereenkomst, ondertekend weer in het bezit heeft gesteld van Atomeus. Indien de bedoelde opdrachtbevestiging of samenwerkingsovereenkomst een termijn vermeldt waarbinnen deze door de Opdrachtgever ondertekend weer in het bezit van Atomeus B.V. dient te worden gesteld, komt de Overeenkomst niet tot stand indien zulks pas na verstrijken van deze termijn geschiedt, tenzij Atomeus B.V. uitdrukkelijk en Schriftelijk anders aangeeft. Indien de opdrachtbevestiging c.q. samenwerkingsovereenkomst zodanige termijn niet vermeldt, is Atomeus B.V. gerechtigd zijn aanbod te herroepen in geval de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging c.q. samenwerkingsovereenkomst later dan zeven dagen na ontvangst daarvan, pas weer in bezit van Atomeus B.V. stelt.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | AFBAKENING VAN DE OVEREENKOMST EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

 1. De Overeenkomst omvat uitsluitend de Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk middels de door Atomeus B.V. opgemaakte opdrachtbevestiging of samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen. Atomeus B.V.is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om aanvullende afspraken te maken, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang begeven van hetgeen in de opdrachtbevestiging c.q. samenwerkingsovereenkomst is vermeld.
 2. Atomeus B.V. verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard of strekking van de betreffende prestaties daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Atomeus B.V. zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, zonder dat hij kan instaan voor het behalen van de resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.
 3. De Opdrachtgever staat er steeds voor in dat hij alle informatie (waaronder eventuele documentatie mede begrepen) die voor de opzet en/of uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Atomeus B.V. voorgeschreven wijze, aan Atomeus B.V .b eschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Atomeus B.V. beschikbaar gestelde informatie. Atomeus B.V.is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.
 4. De Opdrachtgever dient Atomeus B.V. steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties.
 5. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever en/of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dient Atomeus B.V. op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door Atomeus B.V. gewenste zaken en voorzieningen.
 6. Indien directieleden, medewerkers of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Atomeus B.V. en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Atomeus B.V. mogelijk te maken.

 

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN

 1. Atomeus B.V. spant zich in om de eventuele uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen uitsluitend indicatieve, niet-fatale termijnen. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Atomeus B.V. toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 8, worden de verplichtingen van Atomeus B.V. opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 8 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Atomeus B.V. toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Atomeus B.V. niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Atomeus B.V. Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Atomeus B.V.na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Atomeus B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken informatie of anderszins te verrichten inspanningen, en deze informatie niet tijdig wordt aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Atomeus B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Atomeus B.V. als gevolg van een aan Atomeus B.V. toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

 

ARTIKEL 6. | DUUR EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de Opdracht of door verstrijken van de looptijd waarvoor deze is aangegaan.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij Partijen in goed onderling overleg uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Indien de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, Atomeus B.V. niet in staat stelt de overeengekomen Dienstverlening tot het reguliere einde van de Overeenkomst voort te zetten, is Atomeus B.V .gerechtigd om van de Opdrachtgever, naast het honorarium voor de reeds verleende Diensten, te vorderen de winstderving dientengevolge voor Atomeus B.V. ontstaan. Atomeus B.V .kan, doch is niet verplicht, in het voordeel van de Opdrachtgever van vorenstaande af te wijken.
 4. De rechten en verplichtingen van Partijen die naar hun aard en/of strekking ook bestemd zijn om te gelden na het eindigen van de Overeenkomst, blijven ook na het eindigen van de Overeenkomst van kracht. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen Partijen die voorziet in leadgeneratie door Atomeus, betreft het hier bijvoorbeeld de aan Atomeus B.V. toekomende commissie voor het aandragen van leads.

 

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening van Atomeus B.V. dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Atomeus B.V .mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan Atomeus B.V. Schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Atomeus B.V .te worden ingediend.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Atomeus B.V. uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Atomeus B.V.is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden betreffende de feitelijke Opdrachtnemer waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Atomeus B.V .kan worden gevergd.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Atomeus B.V .bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Atomeus B.V.is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Atomeus B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Atomeus B.V. gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Atomeus B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Atomeus B.V. ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Atomeus B.V.de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 10. | HONORARIUM, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De ondertekende opdrachtbevestiging of samenwerkingsovereenkomst vermeldt het toepasselijke uurtarief c.q. commissievergoeding waartegen Atomeus B.V.de Diensten verleent, alsook de eventueel bijkomende kosten, zoals reis en verblijfskosten.
 2. De eventueel bij de locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie van uitvoering van de Diensten, door Atomeus B.V. te maken parkeerkosten, komen op basis van nacalculatie voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien en voor zover het honorarium en/of de kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een uurtarief en/of reis- en verblijfskosten, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten, op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Van vorenstaande kan worden afgeweken door uitdrukkelijk en Schriftelijk een aanbetalingsverplichting te bedingen.
 4. Alle door Atomeus B.V. vermelde en door de Opdrachtgever aan hem verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders door Atomeus B.V.is vermeld.
 5. Behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever, is de administratie van Atomeus B.V. beslissend voor de vaststelling van de gewerkte uren en gemaakte kosten.
 6. Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in een commissievergoeding, heeft Atomeus B.V.na tijdige kennisgeving en tijdens reguliere kantooruren, het recht inzicht te laten verkrijgen door hemzelf of een in opdracht van hem aangestelde erkende accountant, in de door de Opdrachtgever gedane administratie en calculaties betreffende hetgeen de Opdrachtgever aan Atomeus B.V. verschuldigd is. Elke inzage door een erkende accountant is voor rekening van Atomeus, tenzij uit de inzage blijkt dat van een onderbetaling aan Atomeus B.V. sprake was, in welk geval de Opdrachtgever de accountantskosten en tevens het verschil in onderbetaling aan Atomeus B.V. zal vergoeden. Atomeus B.V. garandeert strikte geheimhouding met betrekking tot de door of namens hem bekeken informatie en zal zich bij het onderzoek uitsluitend beperken tot die onderdelen van de administratie welke betrekking hebben op de relevante gegevens.
 7. Voor zolang de Opdrachtgever jegens Atomeus B.V.in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is Atomeus B.V. niet gehouden verder uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
 8. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen zeven dagen na factuurdatum, op de voor het overige op de factuur van Atomeus B.V. voorgeschreven wijze.
 9. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen die Atomeus B.V. nog op de Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door eventuele onjuistheden en onvolledigheden in de door hem aan Atomeus B.V. verstrekte of anderszins beschikbaar gestelde gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Atomeus B.V. kan worden toegerekend.
 2. Atomeus B.V.is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Atomeus B.V.is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Atomeus B.V.in de nakoming van de Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Atomeus B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Atomeus B.V. toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Atomeus B.V. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Atomeus B.V. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Atomeus B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Atomeus B.V. ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Atomeus B.V.is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Atomeus B.V. betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atomeus B.V. nimmer meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Atomeus B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Atomeus B.V. dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde van de laatste maand van de Overeenkomst.
 3. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Atomeus B.V. bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Atomeus B.V. van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Atomeus B.V. toerekenbaar is. Indien Atomeus B.V .uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Atomeus B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Atomeus, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Atomeus B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 5. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Atomeus.

 

ARTIKEL 12. | GEHEIMHOUDING

 1. Atomeus B.V. zal alle vertrouwelijke informatie, zoals vertrouwelijke bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de Overeenkomst Atomeus B.V. ter kennis gekomen vertrouwelijke gegevens, zorgvuldig bewaren en geheimhouden, voor zover een bevoegdheid tot het tegendeel niet dwingend uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit. De Opdrachtgever, zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden zijn tevens gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie direct of indirect afkomstig van Atomeus.
 2. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door Partijen is medegedeeld dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 4. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien een der Partijen krachtens de wet of een gerechtelijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 5. Atomeus B.V.is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Opdrachtgever, dan wel personen van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Voorts is Atomeus, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over (de organisatie van) de Opdrachtgever, dan wel personen van de bij Dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht, gerechtigd om informatie over de voor de Opdrachtgever uitgevoerde Opdracht of delen daarvan openbaar te maken ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website of in door hem gebruikte white papers of promotiefilmpjes, zonder dat hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding hoeft te worden betaald.

 

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Atomeus B.V. wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandse versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
 

Kom in contact

We staan klaar om samen met jou aan de slag te gaan en jouw probleem op te lossen. Vul het formulier in en we nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

Openingstijden

Maandag tot vrijdag: 08:30 - 17:00

Vul hier uw gegevens in

Contact Us

Maximum file size: 20MB